Certifikát ČSN OHSAS 18001Politika BOZP společnosti TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Společnost Tima, spol. s r.o. se zavazuje k trvalému zlepšování a prevenci v oblasti rizik, které vyplývají z povahy a rozsahu rizik, vyplývajících z činností při:

 • provádění a rekonstrukce staveb,
 • plynárenské činnosti (výstavba a rekonstrukce plynovodů),
 • činnosti při rekonstrukci a výstavbě elektrozařízení (provádění elektroinstalací, venkovního osvětlení),
 • dopravní činnosti,
 • činnosti zdvihacích zařízení,
 • skladové činnosti,

Vedení organizace si uvědomuje vlivy svých činností a činností smluvních dodavatelů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) a proto přijímá problematiku řízení BOZP a PO jako nedílnou součást celkového systému řízení společnosti spolu se systémem řízení jakosti a dalšími prvky řízení. Vedení organizace přijímá závazek vyhovět požadavků právních a ostatních předpisů vztahující se k BOZP a PO.

V souladu s tímto prohlášením se vedení společnosti zavazuje k:

 • dodržování a plnění platných legislativních požadavků, povolení a limitů, týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany
 • vedení organizace se bude zaměřovat na neustálé, účelné a efektivní zlepšování stavebních a souvisejících činností s vizí BOZP a PO
 • plnění požadavků zákazníků v oblasti ochrany jejich zdraví a bezpečnosti a ochrany jakosti jejich produktů a majetku
 • působení na své dodavatele z hlediska BOZP a PO při dodávkách jejich výkonů a materiálů
 • provádění školení a výchovy zaměstnanců organizace v rámci BOZP a PO
 • udržování průběžné komunikace s veřejností a s orgány státní správy v záležitostech BOZP a PO a této politiky, např. prostřednictvím webových stránek.
 • politiku BOZP pravidelně přezkoumávat, aby i nadále byla pro organizaci vhodná a přiměřená

Vedení společnosti a všichni její zaměstnanci jednotně vyjadřují a uplatňují tímto prohlášením svůj kladný postoj vůči ochraně zdraví všech účastníků jejich činností.

POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Tato politika společenské odpovědnosti (dále jen CSR) vstupuje v platnost 1.10.2010 v souvislosti se zavedením systému managementu CSR podle mezinárodní normy SA8000:2008. Politika v oblasti společenské odpovědnosti a pracovních podmínek je závazná pro všechny pracovníky organizace a domácí pracovníky.

Závazky organizace TIMA v oblasti společenské odpovědnosti firem:

 1. Organizace se zavazuje splnit všechny požadavky normy společenské odpovědnosti firem v oblasti:
  • Dětské práce
  • Nucené a povinné práce
  • Zdraví a bezpečnosti
  • Svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání
  • Diskriminace
  • Disciplinárních opatření
  • Pracovní doby
  • Odměňování
  • Systémů řízení,
 2. Organizace se zavazuje plnit legislativní závazky a respektovat právní dokumenty, ke kterým se organizace přihlásila a respektovat mezinárodní právní dokumenty a jejich výklady,
 3. Organizace se zavazuje pravidelně, alespoň 1 ročně, přezkoumávat systém managementu CSR za účelem neustálého zlepšování. Přitom bude brát do úvahy změny v legislativě, požadavky na vlastní pravidla chování a další požadavky organizace,
 4. Organizace se zavazuje účinně politiku CSR dokumentovat, implementovat, udržovat a sdělovat ve srozumitelné formě všem pracovníkům a dalším zainteresovaným stranám,
 5. Organizace se zavazuje zpřístupnit politiku CSR společně s normou SA8000:2008 veřejnosti formou školení a vyvěšením na viditelná místa na pracovišti a na internetu,
 6. Organizace se zavazuje informovat o závazcích v oblasti CSR zainteresované strany a dohlížet nad plněním závazků normy SA8000:2008 ze strany smluvních obchodních partnerů a domácích pracovníků,
 7. Organizace se zavazuje zajišťovat potřebné materiální, personální, informační a finanční zdroje pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu CSR,

 

V Karlových Varech 02/2011

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.