Certifikát ČSN EN ISO 9001Prohlášení vedení společnosti o politice jakosti a cílech jakosti

Zavazujeme se zajistit potřebné zdroje materiální, personální, informační a finanční pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a vytvořit tak vhodné podmínky pro účinné a efektivní uplatňování systému managementu při každodenní činnosti.

Jsme přesvědčeni, že plnění politiky jakosti a dosahování cílů jakosti má pozitivní dopad na kvalitu produktu, provozní efektivnost a finanční výkonnost společnosti a tím i na spokojenost a důvěru zainteresovaných stran.

Pro vedení společnosti a ke zvýšení její výkonnosti jsme přijali následujících osm zásad managementu jakosti :

 1. zaměření na zákazníka

  organizace je závislá na svých zákaznících a proto má rozumět současným a budoucím požadavkům zákazníků, má plnit jejich požadavky a snažit se předvídat jejich očekávání

 2. vedení a řízení zaměstnanců (vůdčí role)

  management (vedoucí pracovníci) prosazují soulad účelu a zaměření organizace; vytvářejí a udržují vnitřní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plni zapojit při dosahování cílů organizace

 3. zapojení zaměstnanců

  zaměstnanci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace

 4. procesní přístup

  požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji jsou-li činnosti související zdroje řízeny jako proces

 5. systémový přístup managementu

  identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systémů přispívá i k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejich cílů

 6. neustálé zlepšování

  neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace je trvalým cílem organizace

 7. přístup k rozhodování zakládající se na faktech

  efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací

 8. vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

  organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu

Karlovy Vary 1.2.2011

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.