Certifikát ČSN EN ISO 14001

Environmentální politika společnosti TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Organizace TIMA, spol. s.r.o. se zavazuje k trvalému zlepšování a prevenci znečišťování všech složek životního prostředí, na které působí svými stavebními činnostmi, souvisejícími pracemi vč.dopravy a použitými stavebními materiály, hmotami aj. komponenty.

Vedení organizace si uvědomuje tyto vlivy svých činností i činností smluvních dodavatelů a možný vliv svých produktů na životní prostředí a proto pojímá problematiku environmentálního řízení jako nedílnou součást celkového systému řízení společnosti, spolu se systémem řízení jakosti a dalšími prvky řízení.

Dle závěrů prvotního přezkoumání stávajícího environmentálního profilu organizace a na základě výsledků porovnání skutečnosti s požadavky normy EN ISO 14001:2004 se bude vedení organizace zaměřovat na neustálé, účelné a efektivní zlepšování stavebních a souvisejících činností s vizí systematické ochrany složek životního prostředí a předcházení jeho znečišťování.

V souladu s tímto prohlášením se vedení společnosti zavazuje k:

 • dodržování a plnění platných legislativních požadavků, povolení a limitů, týkajících se ochrany životního prostředí
 • zefektivňování svých činností z hlediska maximálního využívání vstupních zdrojů 
  a tím zejména přírodní zdroje minimalizovat a šetřit
 • produkovat a likvidovat odpady předepsaným způsobem a vyvíjet snahu o maximální recyklaci vzniklých odpadů
 • plnění požadavků zákazníků v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany jejich zdraví 
  a bezpečnosti a ochrany jakosti jejich produktů a majetku
 • působení na své dodavatele z hlediska zajištění ochrany životního prostředí 
  při dodávkách jejich výkonů a materiálů
 • provádění školení a výchovy zaměstnanců organizace v rámci EMS
 • udržování průběžné komunikace s veřejností a s orgány státní a regionální správy v záležitostech EMS a této politiky, např. prostřednictvím webových stránek.

Vedení společnosti a všichni její zaměstnanci jednotně vyjadřují a uplatňují tímto prohlášením svůj kladný postoj vůči ochraně všech složek životního prostředí.

V Karlových Varech 01/2006

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.