Krajský úřad Karlovarského kraje

Reference ve formátu PDF

Prostorové umístění

Stavba byla provedena v katastrálním území Dvory, v areálu dříve užívaném pro vojenské účely s postavenými vícepodlažními objekty. Celý bývalý vojenský areál Dvory II. má rozlohu kolem 3,5 ha a nachází se v něm řada budov různého stáří a stupně využitelnosti. Z jihovýchodu je areál omezen místní komunikací "Závodní", z jihozápadu areálem bývalé soukromé nemocnice Eliška, ze severozápadu vzdušným elektrickým vedením VN a ze severovýchodu zástavbou řadových garáží. Dotčená část areálu, v níž bylo vybudováno sídlo krajské veřejné správy, je v jeho jihozápadní části.

Vnitřní členění zájmového území

Řešené území se rozkládá na pozemkové parcele č. 527/1. Pro potřeby Krajského úřadu byly zachovány budovy č. p. 86 a 92 včetně kotelny. Ostatní budovy - dřevěné objekty sloužící dříve pro vojenské potřeby, byly zbourány. V celém území byla dále vybudována základní komunikační a parkovací síť, parková úprava a hřiště.

Prostorové a funkční řešení stavby

Řešení stavby vycházelo z požadavku prioritního zajištění administrativy pro Karlovarský kraj. Umístěním objektů Krajského úřadu do bývalého areálu kasáren došlo k rozumnému využití rozlehlého areálu s možností i budoucího rozvoje zástavby administrativních celků v této lokalitě.

Přehled nejdůležitějších stavebních objektů:

  1. objekt č. 92
  2. zasedací sál
  3. objekt č. 86
  4. objekt pro správu areálu
  5. komunikace, parkoviště 1, 2
  6. sadové úpravy, fontána

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.