Loket - Nad Hájovnou

Reference ve formátu PDFInvestor: MGH - CONSULT spol. s r.o.
Cena díla: 44 700 000,- Kč
Termín: 04/2008 - 12/2008

Předmětem stavby bylo připravení plochy pro parcely pro výstavbu rodinných a obytných domů na louce nad Loktem ve směru na Staré Sedlo. Součástí bylo rovněž jejich komunikační napojení na stávající komunikaci - státní silnici II/2099 vedoucí z Lokte do Sokolova přes Staré Sedlo a také jejich odvodnění. Dále pak vytvoření parkovacího stání v této lokalitě, celkem 70 parkovacích stání.

Hlavní práce spočívaly v těchto činnostech: odvodnění komunikace, uliční vpusti, lapače splavenin, komunikace, parkovací stání a chodníky z asfaltů a dlažeb, napojení nového vodovodu, zřízení čerpací stanice, přípojek pro budoucí rodinné domy, osazení hydranty...

Určující výměry při realizaci:

 • 60 ks ul. vpustí a 228m potrubí DN150
 • vodovod tj. čerpací stanice, řad D90 a D110 délky 1 288m
 • přípojky vodovodu - 78 ks v délce 422m
 • kanalizace dešťová 1.439m potrubí DN250-500 a 73 ks rev. šachet
 • kanalizace splašková 1 292m potrubí DN250 a 61 ks rev. šachet
 • kanalizace splašková, přípojky - 76 ks délky 396m
 • veřejné osvětlení délky 2020m a 64 ks stožárů VO
 • komunikace, park. stání a chodníky - 9 416m2 asfaltů a dlažeb
 • katodová ochrana VTL rozvodů plynu
 • STL plynovod a přípojky - řad dl. 1.162m DN90 484m přípojek
 • podzemní rozvody NN a včetně přípojek a slaboproudé rozvody tlf a kabelové TV

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.