Perninský vrch - inženýrské sítě

Reference ve formátu PDF

Předmětem projektu byla výstavba splaškové kanalizace v obcích Horní Blatná a Pernink vč. 3 přečerpávacích stanic odpadních vod. Odpadní vody z obce Horní Blatná jsou po dokončení díla přečerpávány novou tlakovou kanalizací do Perninku, kde byla vybudována čistírna odpadních vod. Dílo dále zahrnovalo výstavbu vodovodů z Perninku do Horní Blatné a z Perninku do Nových Hamrů vč. vodojemu a dvou čerpacích stanic pro dopravu pitné vody. V rámci díla byl v souběhu s vodovodem do Nových Hamrů položen středotlaký plynovod a v obci Nové Hramy byla vybudována plynovodní sí? vč. přípojek pro koncové uživatele.

Celý projekt bylo možné finančně zajistit jednak díky spojení výše uvedených obcí, a také díky finanční podpoře z programu Phare - Přeshraniční spolupráce. Celkové investiční náklady stavby činily 131.410.000,- Kč. Dílo bylo zahájeno v srpnu 2002 a ukončeno v červnu 2004.

Stavba probíhala v náročných terénních a klimatických podmínkách Krušných hor v nadmořských výškách až 1.000 m n. m. Celkem bylo vybudováno cca 14 km spádové kanalizace, 2,1 km tlakové kanalizace, celkem 7,3 km kanalizačních přípojek, 3 čerpací stanice odpadních vod a čistírna odpadních vod pro 2.000 ekvivalentních obyvatel. Pro zásobování obyvatel pitnou vodou bylo položeno cca 7,0 km vodovodních řadů, 2 čerpací stanice pitné vody a vodojem o kapacitě 2x70 m3. Byl vybudován středotlaký plynovod o délce 18,3 km a celkem 3,6 km plynovodních přípojek.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.