Podnikatelské inkubátory Sokolov

Reference ve formátu PDFCílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání v oblasti služeb a drobné výroby. Realizace projektu byla částečně financována z dotace Evropské unie

Podnikatelské inkubátory jsou umístěny v okrajové části Sokolova jako součást protihlukového valu. Vlastní objekt podnikatelských inkubátorů tvoří šest hal o celkové délce 181 bm v šířce 17,50 bm s výškou hřebene střechy dle požadavků na protihlukovou clonu. Ze šesti hal jsou čtyři haly dvoupodlažní. Konstrukčně jsou objekty řešeny jako železobetonové skelety s výplňovým obvodovým zdivem.

Vzhledem ke složitým základovým poměrům (poddolovanému území, navážka) a konfiguraci terénu bylo nutné provést speciální zakládání v podobě štěrkových tamponáží o celkové délce 1.690 bm a vyrovnávací betonové patky. Teprve po těchto úpravách bylo možné provést vlastní železobetonové základové pasy.

Střešní konstrukce je provedena z dřevěných, sbíjených vazníků, konstrukce vikýřů jsou rovněž dřevěné. Střecha je provětrávaná s tepelným izolantem a krytinu tvoří plechové šablony.

Podlaha objektů je provedena dvouúrovňová s relativním výškovým rozdílem - 1,25 m kdy je využita přirozená konfigurace terénu pro umístění zásobovacích ramp v zadním traktu. Podlahy jsou provedeny z drátkobetonů. Výplně otvorů jsou z plastových profilů.

Každý objekt je napojen samostatnými přípojkami na příslušné sítě. Např. odvedení splaškových a deš?ových vod je provedeno v celkové délce 650 bm.

Vytápění objektů je zajištěno z centrálního zdroje, jako alternativa je možno objekty vytápět zemním plynem.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.