Sportovní hala Chodov

Investor:      Město Chodov

Termín:        5/2011 - 5/2012Reference ve formátu PDF

Cena díla:     87 mil. Kč

Objekt tvoří jakousi propojku mezi ostatními objekty, kterou prochází většina společných technických vedení. Konstrukčně se jedná o podélný jednotraktový objekt z monolitického železobetonu. Objekt sportovní haly má dvě podlaží. V 1.NP je vstupní hala přístupná od jihu, severní část půdorysu tvoří hygienické zázemí, šatny a provozní zázemí haly. Na vstupní halu navazuje schodiště do 2.NP na galerii pro 200 diváků. Hlavní sportovní část haly je 7m vysoká pod dřevěnými vazníky nesoucími zastřešení dřevěnými panely. Svislé nosné konstrukce jsou kombinací zdiva a monolitického železobetonu, vodorovné konstrukce nad 1.NP jsou též z monolitického železobetonu. Obvodový plášť je částečně opatřen vnějším kontaktním zateplovacím systémem a částečně provětrávanou fasádou. Založení objektu je na pilotách, základovém roštu a základové desce. Na severní a jižní straně je stávající pletivové oplocení nahrazeno novým. Na východní straně je navrženo nové sklopné oplocení z ocelové tyčoviny. Nově je vybudované i záchytné oplocení v celé délce západní strany fotbalového hřiště. Zajištění odvodnění dešťových vod ze střechy objektu SO 04 a odvodnění nově vzniklých zpevněných ploch parkoviště přes odlučovač ropných látek volným vyústěním do otevřeného koryta vodoteče Chodovského potoka.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.